Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premis

Bases del Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués” 2024

En el marc dels premis literaris "Ciutat de València", convocat per l'Ajuntament de València, a Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora del Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués”.

Podeu descarregar les bases i accedir als impressos ací: https://bit.ly/3pBNUQf

El termini de presentació finalitza el 7 de juny de 2024.

 

Premi d'assaig Josep Vicent Marqués

 

Aquí us fem cinc cèntims de les bases en la part que afecta al premi d'assaig “Josep Vicent Marqués”:

QUINES OBRES PODEN PRESENTAR-SE

- Podran presentar-se als premis d'assaig totes les obres (textos filosòfics, de pensament, aforismes, diaris, memòries…) escrites en algun dels idiomes especificats en la base 1 —en valencià, en el cas del Premi Vicent Josep Marqués—, l'extensió l'extensióde les quals no siga inferior a 150 pàgines de grandària DIN A4, lletra Times New Roman, cos12, a espai i mig, ni superior a 400. Queden expressament excloses les tesis doctorals i l'àmbit de la investigació.

- Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i, en el cas de les obres de teatre, noestrenades, ni donades a conéixer en lectura pública, ni editades en cap format, abans de laconcessió del premi.

Pel que fa a l'originalitat, estarà referida al fet de la novetat objectiva de l'obra en elmoment de la seua creació. Quant al caràcter d'obra inèdita, es considerarà que en té l'obra en la qual, segons el parerdel jurat, concórreguen les següents característiques:

  • a) Que el seu contingut tinga unitat i entitat suficient per a ser considerada en conjunt com a obra literària nova.
  • b) Que no tinguen significació dins de la mateixa obra els possibles passatges arreplegats d’obres anteriors o els que pertanyen a obres d’autoria aliena (en este cas, citant sempre la referència). No seran considerades originals i inèdites les traduccions o adaptacions d’altres obres.

QUI ES POT PRESENTAR

- Podran participar en estos premis literaris les persones físiques que no estiguen sotmesesa alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones beneficiàries queestablix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A este efecte,i amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió del premi, les persones queresulten premiades acreditaran trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb laSeguretat Social i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament.

- Se n’exclouran com a aspirants les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior. Així mateix, no podran presentar-se obres de persones que hagen mort abans de l’obertura del període de presentació d’originals.

- S'exclouran com a aspirants els qui hagen obtingut qualsevol dels Premis Literaris'Ciutat de València' en l'edició immediata anterior. Així mateix, no podran presentar-se obres depersones que hagen mort abans de l'obertura del període de presentació d'originals.

COM PRESENTAR-SE:

Totes les obres es presentaran amb pseudònim i caldrà adjuntar-hi una plica, en la qualconstarà el pseudònim corresponent i el títol de l'obra, la modalitat en la qual concursa i les dadespertinents (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica) i adjuntantcòpia de DNI, NIE o passaport. La plica solament s'obrirà en cas que l'obra resulte guanyadora.

Qualsevol autocita o l'aparició d'informació gràcies a la qual puga ser identificada lapersona que siga autora de l'original portarà a l'exclusió de l'obra.

Les obres podran presentar-se en el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del'extracte de la convocatòria en el BOP. S’establixen dos modalitats possibles de presentació:

  • a) Els treballs hauran de dirigir-se a Ajuntament de València, Registre General, plaça del'Ajuntament, 1, 46002 València, i també es podran presentar directament a través del RegistreGeneral d'Entrada de l'Ajuntament o dels altres òrgans administratius que estableix l'article 16.4de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (seu electrònica de l’Ajuntament de València amb certificatdigital o per correu certificat) fent constar en la instància 'Premis Literaris Ciutat de València' i lamodalitat a la qual concorren. Caldrà presentar cinc exemplars de l’original, impresos,enquadernats, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura.
  • b) Per correu electrònic a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es, queestarà operativa durant el termini de recepció d’originals, i que només servirà per a enviamentd’obres; per a qualsevol consulta sobre els premis, estes hauran d’anar adreçades a l’e-mailsegüent: srecursosculturales@valencia.es. En el cas d’enviament per correu electrònic, la personaque concurse haurà de presentar dos arxius en pdf: el primer contindrà l’obra, en la primerapàgina de la qual figurarà el títol, el pseudònim i la categoria a la qual concursa; el segoncontindrà la plica amb les dades que es requerixen en l’article 9 d’estes bases. En la casella del’e-mail destinada a l’assumpte, caldrà posar NOM DEL PREMI (en majúscules) – Títol de, seguint el següent exemple en l’ús l’obra entre cometes – Pseudònim de majúscules iminúscules, de les cometes, dels espais i dels guions:

-  Les obres podran presentar-se en el termini de trenta dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

PREMI I EDICIÓ DE L'OBRA

11. A les persones autores de les obres guanyadores se’ls lliurarà el trofeu d’estos premis, així com l’import de la dotació econòmica respectiva, que serà la següent:

- Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués” ......................... 10.000 €

Els premis s’atorgaran a una única obra i no podran concedir-se ex aequo. L’import d’estos premis estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament, i el pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària al compte corrent facilitat per les persones guanyadores.

Mitjançant un acord de coedició amb l’Ajuntament de València, les obres guanyadores dels Premis “Ciutat de València” seran publicades per les diverses editorials, Edicions del Bullent publicarà el Premi d'assaig “Josep Vicent Marqués”.

- La decisió del jurat, amb caràcter d’inapel·lable, serà elevada per l’Alcaldia a acte administratiu, el qual podrà ser impugnat d’acord amb allò que preveu la normativa de procediment administratiu.

Podeu descarregar un pdf de les bases completes al web de l'Ajuntament de València.

Guanyadors d'anys anteriors, publicats per Edicions del Bullent:

Notícies relacionades

  • València rep els guanyadors dels seus Premis Literaris (Levante EMV, 4/12/2018) 
  • Els jurats anuncien les huit obres guanyadores dels XXXV Premis Literaris Ciutat de València (El Periòdic, 21/11/2017)
  •