Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premi La Paraula Imaginada

Cartell bases premi la paraula imaginada

 

L'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb la col·laboració del departament de Dibuix de la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València UPV (Belles Arts UPV) i Edicions del Bullent convoquen el tercer premi llibre-objecte, a mig camí entre el llibre d'artista i l'àlbum il·lustrat 'La Paraula Imaginada' amb la finalitat d'incentivar i promocionar la lectura i la sensibilitat artística a través dels llibres il·lustrats.

Bases:

Primera - Beneficiaris. Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres, excepte aquella o aquelles persones que hagen resultat guanyadores del primer premi en edicions anteriors.. Poden optar al Premi:

- Un únic autor de la part literària i gràfica.
- Dues persones o més: una o més autores de la part literària i una o més de la partgràfica. En cas d’optar per aquesta opció, l’import del premi es repartirà entreles persones participants a raó del 50% per a l’autoria literària i l’altre 50% per a la gràfica.

No podran participar les persones físiques que, complint els requisits específics de participació establerts, estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a percebre subvencions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Els participants hauran d'acreditar o consentir la comprovació de que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 

Segona - Objecte. Poden optar a aquest premi àlbums il·lustrats de temàtica lliure, escrits envalencià. També poden anar adreçades a un públic de qualsevol edat, amb especial atenció al llibre com a objecte. El treball ha de poder ser reproduït de manera industrial en la seua major part per tal de poder ser distribuït a les llibreries. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:

  • El premi es concedirà al millor projecte editorial de llibre il·lustrat presentat.L’obra no ha d’estar necessàriament finalitzada però caldrà que especifique laconcepció tipogràfica, el format, l’enquadernació, que el text estiga complet itinga mostra d’il·lustracions.

  • Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admetran les que siguen una adaptació d’altres originals o obres que hagen sigut premiades en altres concursos. Tampoc s’admetran les obres que tinguen més de tres il·lustracions publicades en internet.

  • Els treballs tindran una extensió d’unes 16 o 20 làmines a doble pàgina sense comptar la coberta. Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos. El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l’apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions, l’originalitat i l’adequació del conjunt del projecte, així com les tècniques utilitzades, que han de ser dutes a terme pel propi autor als laboratoris (*) de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.

  • Les obres s’han de presentar en format PDF a baixa resolució (màxim 5 MB), a color. I consistiran en:

    - Una memòria de les tècniques que es pensen utilitzar i el compromís de quese saben dur a terme   
    - Una maqueta completa del projecte, que inclourà text i il·lustració.
    - Un mínim de cinc exemples d’il·lustracions completament acabades (o el mésacabades possible fora de les tècniques que es realitzaran als laboratoris), on es mostren escenes clau del llibre. La resta poden estar esbossades. 

Tercera - Premi. El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000€, subjectes a la fiscalitat vigent, i dels quals 2.000€ s’entenen com a avançament dels drets d’autor. A més el llibre serà editat per Edicions del Bullent, que inclourà el títol en el seu catàleg. 

El guanyador/a formarà part com a membre del jurat de l’edició següent a la que ha resultat premiat/da.

L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

Nota: Opcionalment (si la persona premiada vol), també forma part del premi el permís d’ús durant un mes d’aquella part del Laboratori de Gràfica i el Laboratori de Recursos Media del Departament de Dibuix de la Facultat de BB.AA que calga per a completar el projecte (*).

 

Quarta -  Termini de presentació. El termini de presentació de les obres finalitzarà el divendres 28 de juliol del 2024.

 

Cinquena - Forma de presentació. Les obres es presentaran mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: registre@lafontdencarros.es indicant a l’assumpte del correu que opta al Segon Premi La Paraula Imaginada.

Al correu electrònic caldrà adjuntar dos arxius: un correspondrà a l'obra tal i com s’ha indicat al punt segon, i l'altre a les dades d’autoria (nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment establert, així com declaració jurada que l'obra és original, inèdita i que està lliure de qualsevol compromís d'edició).

S’enviarà un correu de confirmació de rebuda en el termini dos dies laborables. En cas de no rebre’l convé contactar amb l’organització per telèfon per assegurar-se que ha arribat.

 

Sisena – El jurat. El president del jurat serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. Inclourà el Director del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts o en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.

 

Setena: L’Ajuntament de la Font d’en Carròs i Edicions del Bullent queden autoritzats a utilitzar les imatges del llibre guanyador per a la seua promoció i la del propi concurs.

 

Huitena: El veredicte es farà públic el dimarts 8 d'octubre 2024 a la Casa de la Paraula, de la Font d’en Carròs, en el transcurs del Sopar Estellés.

Novena: La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat. Per a informació tècnica Telefoneu al 961 590 883 o per e-mail a info@bullent.net per a més informació.

 

(*) nota:

*Laboratori de Gràfica. Aquest laboratori es troba equipat tant amb tots els recursos tradicionals per a dur a terme: serigrafia, litografia, gravat i xilografia; com a mitjans tecnològics digitals d'última generació: talladora làser, Riso, Impressora Xerox i escàner professional.

*Laboratori de Recursos Media. Es troba equipat amb mitjans digitals d'última generació: Equips d'alt rendiment Mac i PC, Impressora de gran format EPSON 9000, Plotter de tall, càmeres digitals de fotografia i vídeo Cànon 5D i Sony Alfa, impressores 3D, escàners professionals i programari de tractament d'imatge, vectorial, edició de vídeo i modelatge 3D.